美女视频黄频大全免费

 1. <font id="u1cqi"><b id="u1cqi"></b></font>

  <pre id="u1cqi"></pre><strike id="u1cqi"><i id="u1cqi"></i></strike>

    Home >> Gi?i thi?u C?ng ty

    GI?I THI?U CHUNG

     

    I. TÊN NHÀ MÁY: Công ty TNHH ch? t?o c?n c?u Vi?n V?ng, t?nh Giang Tô, Trung Qu?c

    II. GI?I THI?U NHÀ MÁY: Công ty TNHH ch? t?o c?n c?u Vi?n V?ng, Giang Tô n?m t?i ???ng Phú D??ng, khu Công nghi?p T?nh Giang, t?nh Giang Tô. Thành l?p n?m 1975, là ??n v? chuyên nghiên c?u, thi?t k?, ch? t?o và l?p ??t các lo?i c?n c?u ? b?n c?ng, c?n c?u dùng cho tàu thuy?n, c?n c?u phòng n? th?y l?c (c?u ?ng m?m). 

    T?ng di?n tích c?a nhà máy là 50.000 m2, trong ?ó có trên 20.000 m2 nhà x??ng ??t chu?n m?i ???c xây d?ng, trang b? 15 b? thi?t b? chuyên dùng cho ch? t?o c?n c?u v?i ??y ?? m?i thi?t b? l?p ráp, ?o ki?m ??ng b?.

    Công ty chúng tôi là m?t trong nh?ng ??n v? ??u tiên c?a c? n??c ???c c?p “Gi?y phép ch? t?o thi?t b? ??c ch?ng c?a n??c CHND Trung Hoa” và “Gi?y phép l?p ??t, c?i t?o và s?a ch?a thi?t b? ??c ch?ng c?a n??c CHND Trung Hoa”, ??ng th?i c?ng là ??n v? ?i ??u trong vi?c thông qua ch?ng nh?n H? th?ng ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t? ISO9001:2000 và ch?ng nh?n h? th?ng ch?t l??ng Hi?p h?i tàu thuy?n Trung Qu?c CCS. C?n c?u phòng n? th?y l?c (t?c c?u ?ng m?m) còn ???c nh?n “Ch?ng ch? h?p cách phòng n?” do Trung tâm giám ??nh ch?t l??ng phòng n? s?n ph?m thu?c B? Hóa D?u Trung Qu?c c?p. C?n c?u dùng cho tàu thuy?n ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n ki?m nghi?m tàu thuy?n  ZC. V?i l?c l??ng k? thu?t hùng h?u, thi?t b? tiên ti?n, có h? th?ng ??m b?o ch?t l??ng hoàn thi?n và ph??ng pháp ki?m tra  thí nghi?m hi?n ??i, Công ty thi?t b? c?ng Vi?n V?ng ??m b?o cung c?p cho khách hàng s?n ph?m t?t nh?t và ph?c v? ch?m sóc khách hàng hoàn h?o nh?t

    CÁC S?N PH?M CH? Y?U CÓ:

    - C?n c?u chân ?? thay ??i bán kính làm vi?c b?ng cáp;

    - C?n c?u chân ?? thay ??i bán kính làm vi?c b?ng thanh r?ng;

    - C?n c?u phòng n? th?y l?c;

    - C?n c?u th?y l?c;

    - C?n c?u dùng cho tàu thuy?n;

    - Các lo?i gàu xúc và ph? ki?n thay th? dùng cho các lo?i c?n c?u.

    Các lo?i s?n ph?m c?a chúng tôi ???c s? d?ng r?ng rãi trong vi?c b?c x?p hàng hóa, n?o vét bùn t?i các b?n c?ng, trong ngành ?i?n l?c, luy?n kim, khai khoáng và hóa ch?t …

    S?n ph?m c?a Công ty TNHH ch? t?o c?n c?u Vi?n V?ng, Giang Tô có ??c ?i?m là thi?t k? ??i m?i, công ngh? tiên ti?n, có nhi?u công d?ng và ??t hi?u qu? cao. V?i ch?t l??ng t?t, ?? an toàn cao, giá c? h?p lý nên các lo?i s?n ph?n c?a chúng tôi ?ã ???c tiêu th? r?ng rãi trên toàn qu?c và khu v?c ?ông Nan Á, ???c khách hàng tín nhi?m và ?ánh giá cao. ???c s? d?ng trong các l?nh v?c ch? y?u

    nh?:  các công ty v?n t?i c?ng, Công ty gang thép, Công ty xi m?ng, Công ty s?i hóa h?c, nhà máy ?óng tàu …

    M?t s? ??n v? ? các n??c ?ông Nam Á ?ã ch?n dùng s?n ph?n c?a Công ty Vi?n V?ng chúng tôi, trong ?ó có Công ty xi m?ng Motern Bengal, Công ty xi m?ng COTEC Vi?t Nam, Công ty C? ph?n c?ng ??m Ninh Bình, Công ty TNHH Ti?n H?ng, Ninh Bình, nhà máy ?óng tàu Hoàng Gia, Thái Lan …

    N?m ? v? trí ??a lý thu?n l?i, nhà máy chúng tôi thu?c khu tam giác phát tri?n kinh t? sông Tr??ng Giang, cách thành ph? V?n hóa-Du l?ch Vô Tích và Th??ng Châu 40 km, cách thành ph? Tô Châu, D??ng Châu 100 km, cách Nam Kinh, Th??ng H?i 180 km, giao thông th?y b? r?t thu?n ti?n.

     

    美女视频黄频大全免费

    1. <font id="u1cqi"><b id="u1cqi"></b></font>

     <pre id="u1cqi"></pre><strike id="u1cqi"><i id="u1cqi"></i></strike>