小草手机在线视频

 • <center id="bh2ys"></center>
  <th id="bh2ys"></th>
  <center id="bh2ys"></center><code id="bh2ys"></code>
 • <th id="bh2ys"></th>
  <th id="bh2ys"></th>

  <big id="bh2ys"><em id="bh2ys"></em></big>
  Home >> S?n ph?m >> C?N C?U TH?Y L?C KI?U YBQ

  C?N C?U TH?Y L?C KI?U YBQ

   

     

  Thuy?t minh k? thu?t

  • S?c nâng: 0,5 t – 10 t?n
  • Lo?i c?n c?u này d?n ??ng hoàn toàn b?ng th?y l?c và thay ??i bán kính làm vi?c b?ng xi-lanh d?u, có th? ?i?u t?c vô c?p. Có th? ?i?u khi?n b?ng ?i?n, th?y l?c và b?ng tay, quay ???c 3600.
  • Lo?i c?u này có ??c ?i?m là: k?t c?u g?n, v?n hành ?n ??nh, s? d?ng thao tác ti?n l?i, an toàn ch?c ch?n …
  • C?n c? nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng có th? b? trí thao tác t? xa, c? li ?i?u khi?n là 100 mét. C?p phòng n? c?a c?n c?u lo?i này là Exed II BT4, c?p b?o v? IP56. Thi?t k? theo ??n ??t hàng, ??m b?o phù h?p v?i yêu c?u làm vi?c th?c t?.
  • C?n c?u lo?i này ???c l?p t?i các c?ng x?ng d?u, c?ng hóa ch?t, dùng ?? c?u x?p ?ng m?m ch?a ch?t l?ng ho?c các hàng nguy hi?m khác. Lo?i c?u này còn ???c l?p trên các tàu ch? d?u, tàu ch? hóa ch?t, khí hóa l?ng (LPG), khí ??t hóa l?ng (LNG) …Ngoài ra còn ?w?c dùng ?? c?u l?p ?ng m?m, các ph? ki?n ?i theo và các hàng v?t khác.

   

  Kính th?a: Quý khách hàng

  ?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

  B?NG THAM S? C?N C?U TH?Y L?C

  Tên

  Kí hi?u

  ??n v?

  Tham s?

  S?c nâng ??nh m?c

  Q

  t

   

  Bán kính làm vi?c

  L?n nh?t

  Rmax

  M

   

  Nh? nh?t

  Rmin

  M

   

  T?c ?? nâng

  V

  m/min

   

  T?c ?? quay

  N

  r/min

   

  Th?i gian thay ??i bán kính

  T

  S

   

  Góc quay

   

  ??

   

  Chi?u cao c?u

  T? m?t c?ng tr? lên

   

  m

   

  T? m?t c?ng tr? xu?ng

   

  m

   

  Các v?n ?? khác c?n nói rõ:

   

  小草手机在线视频
 • <center id="bh2ys"></center>
  <th id="bh2ys"></th>
  <center id="bh2ys"></center><code id="bh2ys"></code>
 • <th id="bh2ys"></th>
  <th id="bh2ys"></th>

  <big id="bh2ys"><em id="bh2ys"></em></big>