美女视频黄频大全免费

 1. <font id="u1cqi"><b id="u1cqi"></b></font>

  <pre id="u1cqi"></pre><strike id="u1cqi"><i id="u1cqi"></i></strike>

    Home >> S?n ph?m >> C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

    C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

     

       

    C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i g?u ngo?m)

    C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i c?u móc)

     Thuy?t minh k? thu?t:

    l        Lo?i c?u này ???c l?p trên b?, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a trên b? v?i tàu thuy?n t?i c?ng. Khách hàng có th? ch?n lo?i móc c?u ho?c g?u ngo?m.

    l        Thay ??i bán kính làm vi?c b?ng thanh r?ng, thông qua h? th?ng th?ng b?ng và bù pu-li ?? th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i.

    l        Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi, góc quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.

    l        C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.

    l        C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.

    l        ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, thao tác ti?n l?i, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …

    l        S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.

    l        N?i l?p ??t: trên b?n c?ng.

    l        Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 800 t?n/h.

    l        Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

    Công d?ng khác:

    l        Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.

    l        Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép.

    l        Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

    Kính th?a: Quý khách hàng
    ?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

    B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U C? ??NH CÓ B? ??

    CÁC THAM S? C?A C?N C?U

    Ch?ng lo?i c?u

    □thay ??i t?m v?i  b?ng cáp □ thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

    Hàng c?n c?u x?p

    □ hàng r?i  □ hàng ki?n

    Tên hàng

     

    T? tr?ng hàng r?i

     

    ??a ?i?m l?p c?u

    □ trên b?   □trên tàu thuy?n

    S?c nâng l?n nh?t

    Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

    Ph??ng th?c ?o

     

    T?c ?? nâng

     

    Bán kính làm vi?c

     

    T?c ?? thay ??i bán kính

     

    Chi?u dài tay c?u

     

    T?c ?? quay

     

    V? trí ch?t ??ng

     

    Hi?u su?t làm vi?c

     

    Ki?u g?u ngo?m

    □ h?u công   □vô công

    ?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

    Tr?ng t?i tàu thuy?n

     

     

     

     Kích th??c tàu thuy?n

     Chi?u dài

     

    Kích th??c mi?ng khoang

     Dài

     

      Chi?u r?ng

     

      r?ng

     

      B? sâu

     

      sâu

     

    Chên l?ch m?c n??c(m)

      M?c n??c l? l?n nh?t

     

     

     

     M?c n??c th?p nh?t

     

     

     

    M?c n??c bình th??ng

     

     

     

    V?n ?? khác c?n nói rõ:

    美女视频黄频大全免费

    1. <font id="u1cqi"><b id="u1cqi"></b></font>

     <pre id="u1cqi"></pre><strike id="u1cqi"><i id="u1cqi"></i></strike>