小草手机在线视频

 • <center id="bh2ys"></center>
  <th id="bh2ys"></th>
  <center id="bh2ys"></center><code id="bh2ys"></code>
 • <th id="bh2ys"></th>
  <th id="bh2ys"></th>

  <big id="bh2ys"><em id="bh2ys"></em></big>
  Home >> S?n ph?m >> C?N C?U L?P TRêN TàU THUY?N KI?U FQ

  C?N C?U L?P TRêN TàU THUY?N KI?U FQ

   

     

  C?n c?u l?p trên tàu thay ??i t?m v?i b?ng cáp (lo?i g?u ngo?m)

  C?n c?u l?p trên tàu thay ??i t?m v?i b?ng cáp (lo?i móc c?u)

  Thuy?t minh k? thu?t:

  l       Lo?i c?u này ???c l?p trên tàu chuyên dùng ho?c tàu lo?i to, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a trên b? v?i tàu thuy?n ho?c gi?a các tàu thuy?n. Khách hàng có th? ch?n lo?i móc c?u ho?c g?u ngo?m.

  l       S? d?ng tay c?u ??n, thông qua c? c?u bù th?ng b?ng trong chuy?n d?ch g?m dây cáp và h? th?ng pu-li ?? th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i.

  l       Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi và quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.

  l       C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.

  l       C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.

  l       ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, thao tác ti?n l?i, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …

  l       S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.

  l       N?i l?p ??t: trên các tàu thuy?n lo?i l?n.

  l       Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 800 t?n/h.

  l       Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

  Công d?ng khác:

  l       
  Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.
  l        Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép.
  l        Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

   

  Kính th?a: Quý khách hàng
  ?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

   

  B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U DÙNG CHO TÀU THUY?N

  CÁC THAM S? C?A C?N C?U

  Ch?ng lo?i c?u

  □thay ??i t?m v?i  b?ng cáp □ thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

  Hàng c?n c?u x?p

  □ hàng r?i  □ hàng ki?n

  Tên hàng

   

  T? tr?ng hàng r?i

   

  ??a ?i?m l?p c?u

  □ trên b?   □trên tàu thuy?n

  S?c nâng l?n nh?t

  Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

  Ph??ng th?c ?o

   

  T?c ?? nâng

   

  Bán kính làm vi?c

   

  T?c ?? thay ??i bán kính

   

  Chi?u dài tay c?u

   

  T?c ?? quay

   

  V? trí ch?t ??ng

   

  Hi?u su?t làm vi?c

   

  Ki?u g?u ngo?m

  □ h?u công   □vô công

  ?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

  Tr?ng t?i tàu thuy?n

   

   

   

   Kích th??c tàu thuy?n

   Chi?u dài

   

  Kích th??c mi?ng khoang

   Dài

   

    Chi?u r?ng

   

    r?ng

   

    B? sâu

   

    sâu

   

  Chênh l?ch m?c n??c(m)

    M?c n??c l? l?n nh?t

   

   

   

   M?c n??c th?p nh?t

   

   

   

  M?c n??c bình th??ng

   

   

   

   Kích th??c tàu thuy?n c?n l?p c?n c?u

  T?ng chi?u dài

   

  M?m n??c thi?t k?

   

  Chi?u dài m?n n??c

   

  C? li m?n tàu

   

  Dài

   

  R?ng

   

  Sâu

   

  V?n ?? khác c?n nói rõ:

   

  小草手机在线视频
 • <center id="bh2ys"></center>
  <th id="bh2ys"></th>
  <center id="bh2ys"></center><code id="bh2ys"></code>
 • <th id="bh2ys"></th>
  <th id="bh2ys"></th>

  <big id="bh2ys"><em id="bh2ys"></em></big>